SHAOLIN SHUFFLE MOJO IN THE DOJO/MP FUN, COME CHILL W ME PEEPS