BB Shuffle – Josh smith Cover, Blues Guitar Soloing.