Seydel Saxony 12-Hole Chromatic Harmonica, Key of C | Elderly Instruments