Bacon & Day Senorita S-1 by Jack Devine at Retrofret