Chendering – Roby Lakatos, Denis Chang, Az Samad & Zulhilmy Zulkifli