Vega Whyte Laydie No. 7 (1910) | Elderly Instruments