Cordoba Coco 7/8 Size Nylon String Guitar | Elderly Instruments